– تولید کف خشک ، برای پاکیزگی سطوح کثیف
نازل )باریک وپهن( 2 –
لیتربر دقیقه 80-100 – مصرف هوای فشرده:
لیتر 1 – ظرفیت:
این تفنگ با کمپرسور هوا کار می کند.
این تقنگ تمیز کننده خودرورا می توان با هر پاک کننده فوم، مانند شامپو ماشین، پاک کننده های فرش و اثاثه
یا لوازم جانبی، و پاک کننده های غیر اسیدی استفاده نمود.
105کد