لیتر 1 ظرفیت: –
بار 8 لیتر در دقیقه وفشار 100 حداقل – قیف فلزی – کیلوگرم 0،70 – وزن:
تفنگ مارک بن ب ساده ترین راه برای تمیز کردن تمام سطوح خودرو است.
101 کد محصول