– نازل فلزی
-مناسب برای پاک کردن پارچه های نساجی از خراشیدگی
-مناسب برای از بین بردن خز و موی حیوانات
107کد